Jakość w MLD cd COBJwDL

Na stronie Centralnego  Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej znajdziemy

Podstawowym zadaniem Centralnego Ośrodka są starania o poprawę wiarygodności wyników badań laboratoryjnych, między innymi przez organizację porównawczych programów sprawdzianów międzylaboratoryjnych.

COJwDL działa na podstawie statutu, który został prowadzony  ZARZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA  z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

 

W statucie w paragrafie 2 czytamy:

Przedmiotem działalności Centralnego Ośrodka jest:

 1. zapewnienie klinicznie wymaganej wiarygodności wyników badań laboratoryjnych;

 2. prowadzenie dostępnych dla wszystkich laboratoriów diagnostycznych programów międzylaboratoryjnej oceny jakości badań laboratoryjnych z zakresu chemii klinicznej, hematologii, koagulologii i immunochemii poprzez:

  1. przygotowywanie i dostarczanie uczestniczącym laboratoriom materiałów kontrolnych

  2. gromadzenie i archiwizowanie danych uzyskanych w wyniku działalności, o której mowa w lit. a

  3. opracowywanie danych, o których mowa w lit. b, i wystawianie ocen indywidualnych uczestnikom sprawdzianów

  4. wydawanie zaświadczeń laboratoriom uczestniczącym, prowadzenie ich ewidencji oraz inne działania określone w odrębnych przepisach

  5. opracowywanie i publikowanie zbiorczych ocen wyników uzyskiwanych przez laboratoria uczestniczące w programach Centralnego Ośrodka;

 3.    ocena stosowanych metod laboratoryjnych, dobór i propagowanie metod zalecanych

 4. prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie zabezpieczenia wiarygodności wyników laboratoryjnych

 5. prowadzenie dla ministra właściwego do spraw zdrowia oraz Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej ewidencji działających w kraju laboratoriów diagnostycznych, z informacjami o organizacji, zatrudnionej kadrze, zakresie usług, stosowanych metodach i wykorzystywanej aparaturze

jest jeszcze: REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRALNEGO OŚRODKA BADAŃ JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ

Do zadań Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, zwanego dalej „Centralnym Ośrodkiem”, należy:

 1. podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności Centralnego Ośrodka, w tym działalności podstawowej, określonych w § 2 załącznika nr 1 do zarządzenia
 2. przygotowywanie zbiorczych ocen lub opinii o rozpowszechnieniu i wiarygodności wyników badań laboratoryjnych dla ministra właściwego do spraw zdrowia oraz Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej;
 3. przygotowanie ocen wiarygodności wyników poszczególnych laboratoriów, udostępnianych tylko bezpośrednim wykonawcom oraz Konsultantowi Krajowemu w Dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej i na jego zlecenie poszczególnym konsultantom wojewódzkim;
 4. opracowywanie i propagowanie rozwiązań organizacyjnych i analitycznych, zabezpieczających wymaganą wiarygodność wyników laboratoryjnych;
 5. działalność szkoleniowa uwzględniająca zalecane standardy prowadzenia kontroli wiarygodności wyników laboratoryjnych poprzez organizowanie lub współorganizowanie konferencji naukowych, kursów szkoleniowych oraz poprzez działalność publikacyjną;
 6. monitorowanie zmian wyposażenia oraz aparatury pomiarowej, wykorzystywanych w laboratoriach objętych nadzorem Centralnego Ośrodka;
 7. monitorowanie wiarygodności wyników badań laboratoryjnych, uzyskiwanej przez określone grupy laboratoriów lub poszczególne laboratoria;
 8. realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Myślę, iż każdy powinien dokładnie zapoznać się z zadaniami, które stoją przed Centralnym Ośrodkiem. Zastanowić się do jakich celów ten ośrodek został powołany.

 

Dodaj komentarz