Biomarkery w zawale mięśnia sercowego

cd.

Na podstawie Wytycznych ESC dotyczących postępowania w ostrych zespołach wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST w 2015 roku.

Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) do spraw postępowania w ostrych zespołach wieńcowych bez przetrwałego uniesienia odcinka ST

Kardiologia Polska 2015; 73, 12: 1207–1294; DOI: 10.5603/KP.2015.0243

3.3.2. Biomarkery

          Biomarkery stanowią uzupełnienie oceny klinicznej i 12-odprowadzeniowego EKG w procesie diagnostyki, stratyfikacji ryzyka i leczenia u pacjentów z podejrzeniem NSTE- -ACS. Oznaczenie biomarkera uszkodzenia kardiomiocytu, najlepiej za pomocą wysokoczułego testu troponiny sercowej, jest obowiązkowe u wszystkich pacjentów z podejrzeniem NSTE-ACS . Troponiny sercowe są bardziej czułe i swoiste dla uszkodzenia kardiomiocytów niż kinaza kreatynowa (CK), jej izoenzym MB (CK-MB) i mioglobina. W sytuacji gdy obraz kliniczny odpowiada niedokrwieniu mięśnia sercowego, dynamiczny wzrost stężenia troponin sercowych > 99. percentyla u zdrowej osoby oznacza MI. U pacjentów z MI dochodzi do gwałtownego wzrostu wartości troponin (tj. zwykle w ciągu 1 h, jeśli zastosuje się testy wysokoczułe) po wystąpieniu objawów i utrzymują się one na podwyższonym poziomie przez zmienny okres (najczęściej przez kilka dni). Postęp technologiczny doprowadził do udoskonalenia metod oznaczeń troponiny sercowej i pozwolił na poprawę wykrywania i ilościowego pomiaru uszkodzenia.

NSTEMI –  zawał serca bez uniesienia odcinka ST

NSTE-AC –  ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST

MI -zawał serca

UA- dławica niestabilna

 

Dodaj komentarz