Diagnostyka laboratoryjna wybranych chorób pasożytniczych człowieka

Kurs specjalistyczny realizowany w ramach projektu
„Profesjonalny diagnosta laboratoryjny”

 

Projekt:

Projekt „Profesjonalny diagnosta laboratoryjny” nr POWR.05.04.00-00-0137/18 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działanie 5.4: Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” w Lublinie przy współpracy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej o. Lublin oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

[Czytaj dalej…]

szkolenie – hemostaza w praktyce

Hemostaza w praktyce
prowadzący Paweł Kozłowski
termin 10- 13 lipca 2019
plan szkolenia – 36 godz
fizjologia układu hemostazy – hemostaza pierwotna, osoczowe czynniki krzepnięcia krwi, osoczowe inhibitory, układ fibrynolizy;
metody stosowane w oznaczaniu podstawowych i specjalistycznych parametrów układu hemostazy – ich zalety i ograniczenia;
wpływ leków na badania układu hemostazy;
skazy krwotoczne – podział i rola diagnostyki laboratoryjnej w ich wykrywaniu, AIH jako przykład skazy krwotocznej o podłożu autoimmunizacyjnym;
trombofilia – definicja, rodzaje, testy laboratoryjne, zespół antyfosfolipidowy jako przykład trombofilii o podłożu autoimmunizacyjnym;
mechanizm DIC, TIC, hiperfibrynolizy;
immunohemostaza – wzajemne oddziaływanie układu immunologicznego i układu hemostazy na przykładzie sepsy;
zapisy:

Proszę wypełnić poniższe dokumenty i składać na podany adres.

Niezbędne załączniki do pobrania pod poniższym linkiem:
http://www.solidarnosc.org.pl/lublin/profesjonalny_diagnosta_laboratoryjny,5,1445.html

Hematologia laboratoryjna

Temat przewodni : Hematologia laboratoryjna
Wykłady : Monika Błocka-Gumowska
Termin :
I – 20-23 luty – Lublin
II – 27-30 marca Opole Lubelskie

 

Dzień I
1. Czy rola diagnosty w pracowni hematologii sprowadza się obecnie tylko do obsługi analizatora?
2. Zalecenia ICSH dotyczące standaryzacji nomenklatury i klasyfikacji cech morfologicznych komórek krwi obwodowej.
3. Obraz krwi obwodowej noworodka
Dzień II
1. Niedokrwistości towarzyszące chorobom nowotworowym
2. Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa
3. Sferocytoza wrodzona
4. Talasemia
5. Zakażenia wirusowe w hematologii – zakażenie parvowirusem B19
6. Zakażenia wirusowe w hematologii – zakażenie wirusem Epstein-Barr
Dzień III
1. Splenomegalia i hipersplenizm
2. Ostra białaczka promielocytowa
3. Białaczka włochatokomórkowa
4. Atypowa przewlekła białaczka szpikowa
5. Chłoniak Hodgkina
Dzień IV
1. Pseudotrombocytopenia
2. Aglutynacja i rulonizacja erytrocytów
3. Płyny z jama ciała u pacjentów hematologicznych

[Czytaj dalej…]