Agnieszka odpowiada prof. Szutowiczowi

Szanowny Panie Profesorze,

odpowiadając na Pana uwagę, którą wygłosił Pan po moim wykładzie, pozwolę sobie w odpowiedzi powołać się na literaturę.

Reakcja zapalna jest odpowiedzią organizmu na infekcję lub uraz tkanek. Początkowo ogranicza się do zmian lokalnych, potem doprowadza do zmian ogólnych – nieleczona może mieć poważne skutki dla całego organizmu, a nawet życia człowieka. Jest ona elementem odporności nieswoistej, która przejawia się między innymi gwałtownym wzrostem wytwarzania wielu białek tzw. białek ostrej fazy. Większość z nich syntetyzowanych jest w wątrobie, a  głównym stymulatorem ich wytwarzania jest interleukina-6 [1,2].

[Czytaj dalej…]

Hevylite®

Hevylite® to unikatowy test służący do dokładnego oznaczania kompletnych cząsteczek immunoglobulin, który w połączeniu z testami Freelite® do oznaczenia wolnych lekkich łańcuchów umożliwia najlepsze monitorowanie pacjentów ze szpiczakiem mnogim.

[Czytaj dalej…]

Wyższość badań laboratoryjnych w stosunku do medycyny obrazowej?!

Zestawienia statystyczne sugerują, że co najmniej jedna osoba na dwadzieścia dotknięta jest osteoporozą. Po sześćdziesiątym roku życia co druga kobieta i jeden z trzech mężczyzn dowie się od lekarza, że następuje u niej/niego ubytek masy kostnej, które stają się coraz bardziej łamliwe. Otrzyma preparaty, kilka porad żywieniowych, nakaz pozostania w ruchu – na ile to możliwe. Zdaniem wielu osteoporoza, w pewnym wieku, jest naturalną wypadkową procesu starzenia.

[Czytaj dalej…]

Beta CrossLaps (CTx)

Układ kostny człowieka podlega nieustannemu remodelowaniu metabolicznemu poprzez proces formacji kości oraz przeciwstawny mu: resorpcję kości. Blisko 90% organicznej macierzy kostnej stanowią włókna kolagenu typu I, helikalnego białka spiętego z sąsiednimi spiralami na końcach aminowym i karboksylowym. Podczas resporpcji kości  osteoklasty wydzielają mieszaninę kwasowych i obojętnych proteaz, które degradują fibrylle kolagenowe do pojedynczych cząsteczek, włączając w to C – końcowy telopeptyd (CTx). W miarę starzenia kości forma alfa kwasu asparaginowego obecna we fragmentach CTx jest zastępowana formą beta. BetaCTx-  jest uwalniana do krwiobiegu podczas procesu resorpcji i może służyć jako marker dla  degradacji kolagenu typu I. Stężenie CTx jest wyraźnie podniesione u pacjentów z przebiegającą resporpcją kości.

[Czytaj dalej…]

Wartość prognostyczna oznaczeń FLC

Doniesienia literaturowe dostarczają także licznych dowodów dotyczących znaczenia prognostycznego oznaczeń FLC oraz stosunku κ/λ m.in. u chorych z MGUS [26], szpiczakiem bezobjawowym (AMM) [27] oraz aktywną postacią szpiczaka [28,29].

             Gammapatia łagodna o niestulonym znaczeniu wykrywana jest u 3–4% osób w wieku >50 l. i u 5% osób w wieku >70. Ryzyko progresji do pełnoobjawowego szpiczaka wynosi 0,5–1% na rok ale uzależnione jest od kilku czynników m.in. stężenia FLC, stężenia i rodzaju białka monoklonalnego oraz ilości plazmocytów w szpiku [9]. W badaniach Rajkumara i wsp. [26] przeprowadzonych na dużej grupie pacjentów z MGUS, ryzyko transformacji do złośliwej gammaptii u chorych z nieprawidłowym stosunkiem κ/λ (<0,26 lub >1,65) wynosiło 17% i 35%, odpowiednio po 10 i 20 latach. Analizując dwa dodatkowe czynniki ryzyka tj. stężenie białka monoklonalnego (>1,5 g/dl) oraz typ białka-M inny niż IgG, stwierdzano wzrost ryzyka do 58% w ciągu 20 lat. W grupie gdzie żaden z czynników niekorzystnych nie był osiągany ryzyko transformacji było na poziomie 5%.

[Czytaj dalej…]