Diagnostyczny Maj 2020

 

23434779_126442168043001_6934727476825432697_n

Konkurs „Diagnostyczny Maj” jest organizowany od 2011 roku w jednym celu. Od ośmiu lat poszukujemy i namawiamy innych do poszukiwania młodych wykładowców prezentujących różnorodne zagadnienia z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, którzy zechcieliby dotrzeć ze swoim przekazem do najbardziej zainteresowanych diagnostyką słuchaczy – diagnostów laboratoryjnych. Zależy nam na ciągłym powiększaniu grona naszych wykładowców.

Zrealizowane dotychczas Konkursy pozwoliły przekonać się, że w naszym środowisku mamy prawdziwie utalentowanych kolegów, którzy potrafią zaskoczyć słuchaczy swoją rozległą wiedzą, głębokim zrozumieniem prezentowanych zagadnień, a także atrakcyjnym przekazem fachowych informacji.

 

Dziś proponujemy kolejną edycję Konkursu, która będzie inna od wszystkich wcześniejszych. Nowością będzie tu treść i forma prezentowanych wykładów. Pragniemy odejść od teoretycznych rozważań akademickich. Zamiast tego proponujemy, by główną formą konkursowego wystąpienia stał się tzw. opis przypadku (ang. case study), czyli prezentacja praktycznego problemu diagnostycznego, z którym zmierzył się wykładowca lub jego zespół. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie, by sięgnęli pamięcią do tych szczególnych historii, kiedy stanęli przed praktycznym wyzwaniem, podjęli działania, by się z nim uporać i znaleźli rozwiązanie, o którym warto opowiedzieć.

 

Opowieść o diagnostyce laboratoryjnej składa się z takich właśnie historii.

ZASADY KONKURSU:

 

 1. Pierwsza faza Konkursu polega na zebraniu nominacji (można samemu się nominować) w dniach 1 listopada 2019 – 31 stycznia 2020, kandydatów-wykładowców, którzy nie ukończyli jeszcze 40 roku życia i wykonują zawód medyczny lub go nie wykonują, ale są zainteresowani medycyną laboratoryjną.

 

 1. Tematy wykładów nie podlegają ograniczeniu, jednakże główną formą konkursowego wystąpienia powinien być tzw. opis przypadku (ang. case study), czyli prezentacja praktycznego problemu diagnostycznego. Czas prezentacji 20 min.

 

 1. Finałem Konkursu będzie Konferencja, która odbędzie się 24-25 kwietnia 2020 r. w Lublinie.

 

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Po wysłuchaniu wszystkich wykładów, uczestnicy spotkania będą głosowali na wykładowców, którzy w ich ocenie wypadli najlepiej.
 1. Każdy uczestnik spotkania otrzyma do rozdysponowania określoną liczbę punktów (liczba wykładowców-uczestników konkursu razy 2).
 1. Wykładowcy, którzy otrzymają najwięcej punktów, zajmą odpowiednio I, II i III miejsce.

 

NAGRODY:

1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

Nagroda zostanie wypłacona jako honorarium za wykład, po podpisaniu umowy o dzieło z organizatorem.

 

Konkursowi „Diagnostyczny Maj 2020” będzie towarzyszył konkurs na najlepszą fotografię wykonaną w Medyczny Laboratorium Diagnostycznym.

 

 

REGULAMIN I EDYCJI

 OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

na najlepszą fotografię wykonaną w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym  „Laboratorium 2020. Smakuj diagnostykę”

organizowanym przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Ciężkich Krwotoków

 

 • 1. Idea konkursu

Tematem konkursu jest fotografia przedstawiająca wykonywanie czynności diagnostyki laboratoryjnej, sytuacje w laboratorium, sprzęt badawczy i urządzenia pomocnicze, które obejmują wszystkie etapy procesu analitycznego – od pobrania krwi w punkcie pobrań po wydanie wyniku badań.

 

 • 2. Zasady udziału w konkursie
 1. Konkurs ma charakter zamknięty, może brać w nim udział tylko osoba wykonująca zawód medyczny
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 3. Każda osoba biorąca udział w konkursie może nadesłać jedno zgłoszenie zawierając do  3 fotografii, zgodnie z tytułem „Laboratorium 2020. Smakuj diagnostykę”.
 4. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie prac w postaci: wydruku lub odbitki z zakładu fotograficznego o wielkości minimum 18 x 21 cm oraz elektronicznej w formacie JPG o wielkości minimum 2 MB
 6. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz fotografii w innych mediach, gdzie prace będą prezentowane. Organizator podkreśla, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji konkursu.
 7. Uczestnik konkursu oświadcza, że osoby znajdujące się na przesłanych zdjęciach wyrażają zgodę na ich publikację.

 

 • 3. Miejsce i termin nadsyłania prac
 1. Fotografie należy przesłać pocztą na adres: Barbara Pęksa RCKiK w Lublinie Żołnierzy Niepodległej 8 20-078 Lublin (z dopiskiem: „KONKURS FOTOGRAFICZNY”) lub dostarczyć osobiście na wyżej wskazany adres. Prace powinny być dostarczone w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS FOTOGRAFICZNY”.
 2. Wersję elektroniczną należy dostarczyć na nośniku na w/w adres lub przesłać na mail bpeksa@gmail.com
 3. Każda fotografia biorące udział w konkursie musi być opisane w następujący sposób: imię i nazwisko autora fotografii, zawód, miejsce lub sytuacja przedstawiona na fotografii.
 4. Termin składania prac upływa z dniem 31.01. 2020 r. Liczy się data stempla pocztowego lub potwierdzenia przyjęcia w RCKiK w Lublinie
 5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia prac.

 

 • 4. Wybór prac
 1. Prace zostaną ocenione przez wszystkich uczestników i wykładowców konferencji „Diagnostyczny Maj” w głosowaniu tajnym.
 2. Oceniający przy użyciu Karty Oceny przyznaje wybranym trzem fotografiom odpowiednią punktację:
 3. 3 punkty – fotografia nr ….. ,
 4. 2 punkty – fotografia nr ….. ,
 5. 1 punkt – fotografia nr ….. .
 6. Po głosowaniu Komisja Konkursowa w składzie trzech osób policzy przyznane punkty dla każdej ocenianej fotografii i wyłoni 3 fotografie, które zdobyły największą ilość punktów.
 7. W przypadku uzyskania równej ilości punktów o kolejności decydują członkowie Komisji Konkursowej w głosowaniu jawnym.

 

 • 5. Nagrody
 1. Dla autorów pierwszych trzech prac o najwyższej punktacji zostaną przyznane nagrody.
 2. Organizator dopuszcza również przyznanie wyróżnień.
 3. Wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po wyborze najlepszych prac
 4. Decyzja o wyborze najlepszych prac oraz o przyznaniu nagród i wyróżnień jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.
 • 6. Prawa autorskie
 1. Zgłoszenie fotografii do konkursu nie ogranicza praw autorskich ich właściciela, który poprzez przekazanie fotografii udziela Organizatorowi konkursu zgody na bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie zgłoszonych w konkursie fotografii we wszelkich materiałach i działaniach informacyjnych i promocyjnych Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania i publikacji fotografii konkursowych w celach informacyjnych i promocyjnych w mediach elektronicznych, wydawnictwach drukowanych w wersji pierwotnej lub przetworzonej.
 3. Prawa autorskie do fotografii, które będą wykorzystywane przez Organizatora, pozostają własnością ich autorów. Z tego tytułu Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej, a w razie skierowania przeciwko Organizatorowi roszczenia przez osobę trzecią ze względu na naruszenie jej praw, uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną z tytułu wad prawnych, okoliczności i treści wykonanych fotografii.
 • 7. Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia terminu zakończenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do nie wyłaniania zwycięzców.
 3. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
 4. Dodatkowych informacji o konkursie udziela Barbara Pęksa – tel 505 953 630, email: bpeksa@gmail.com

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz