Diagnostyka laboratoryjna wybranych chorób pasożytniczych człowieka

Kurs specjalistyczny realizowany w ramach projektu
„Profesjonalny diagnosta laboratoryjny”

 

Projekt:

Projekt „Profesjonalny diagnosta laboratoryjny” nr POWR.05.04.00-00-0137/18 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V: Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działanie 5.4: Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” w Lublinie przy współpracy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej o. Lublin oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Temat kursu:

Diagnostyka laboratoryjna wybranych chorób pasożytniczych człowieka

 

Kierownik naukowy kursu:

prof. Anna Bogucka-Kocka

 

Wykładowcy:

prof. Anna Bogucka-Kocka, dr Halina Stępień-Rukasz, dr Przemysław Kołodziej

 

Termin I edycji kursu:

07-10. 04. 2019 r.  (czas trwania kursu 36 godzin)

 

Dzień I (6 godzin)

 1. Wstęp do parazytologii – ogólna charakterystyka pasożytów.
 2. Pobieranie, transport i przechowywanie materiałów biologicznych do badań parazytologicznych.
 3. Standardy w zakresie laboratoryjnych czynności w parazytologii.
 4. Diagnostyka wybranych chorób pasożytniczych krwi cz. I.

Dzień II (12 godzin)

 1. Diagnostyka wybranych chorób pasożytniczych krwi cz. II.
 2. Diagnostyka wybranych chorób pasożytniczych tkanek, OUN i układu moczowo – płciowego.
 3. Diagnostyka wybranych chorób pasożytniczych układu pokarmowego – pierwotniaki.
 4. Diagnostyka wybranych chorób pasożytniczych układu pokarmowego – przywry.

Dzień III (12godzin)

 1. Diagnostyka wybranych chorób pasożytniczych układu pokarmowego – tasiemce.
 2. Diagnostyka wybranych chorób pasożytniczych układu pokarmowego – nicienie.
 3. Rozpoznawanie i różnicowanie wybranych pasożytów układu pokarmowego w materiale pobranym od pacjentów.
 4. Metody immunologiczne stosowane w diagnostyce parazytologicznej: testy immunoenzymatyczne wykrywające koproantygen.
 5. Zastosowanie metody „eye tracking” w diagnostyce parazytologicznej.

Dzień IV (6 godzin)

 1. Metody biologii molekularnej stosowane w diagnostyce parazytologicznej.
 2. Stawonogi o znaczeniu medycznym.

Co zrobić aby dostać się na szkolenie?

wypełnić dokumenty ( do pobrania na stronie)

http://www.solidarnosc.org.pl/lublin/profesjonalny_diagnosta_laboratoryjny,5,1442.html

W przypadku szkolenia właśnie tego z mikrobiologii w umowie wypełniamy  kratkę  inne … z dopiskiem parazytologia i datą szkolenia

Dodaj komentarz