Konkurs dla młodych, zdolnych

Szanowni Państwo,

 

„Diagnostyczny Maj” organizowany co dwa lata przez Lubelski Oddział  Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej wpisał się na stałe w kalendarz wydarzeń naukowych. Osią tego spotkania jest konkurs na najlepszą prezentację w formie mini-wykładu przedstawianego przez najmłodszych diagnostów. Od wielu lat obserwujemy rosnący poziom wystąpień, doskonałe przygotowanie wykładowców i coraz ciekawsze zagadnienia poruszane podczas Konferencji. Niestety, wykłady pomimo znaczącego wkładu pracy w ich przygotowanie i konieczności opanowania emocji wykładowcy podczas publicznego wystąpienia są wartością zazwyczaj ulotną. Do dzisiaj wspominamy wspaniałe wystąpienia i doskonałe prezentacje ale… zachowanie ich na dłużej to trudność zmagania się z ludzką pamięcią, jej pojemnością i możliwością wykorzystania różnych ważnych informacji w codziennej praktyce. Z tego powodu mając nieukrytą chęć kontynuacji tego prestiżowego wydarzenia a jednocześnie dbając o trwałość włożonego wysiłku proponujemy zmianę formuły Konkursu na Najlepszą Pracą w Zakresie Diagnostyki Laboratoryjnej wykonaną przez młodego naukowca reprezentującego zawód medyczny (diagnostę laboratoryjnego, pielęgniarkę lub lekarza) i posiadającego prawo wykonywania zawodu lub studenta kierunku medycznego.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane w formie wykładu podczas Konferencji, zaplanowanej na październik 2019 roku.

 

Organizatorzy:

Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Metabolicznej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

Zakład Hemostazy i Chorób Metabolicznych Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

 

 

Patronat:

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Ciężkich Krwotoków

 

 

Regulamin Konkursu:

 

Konkurs jest przeznaczony dla Autora:

 1. pracy oryginalnej lub diagnostycznej analizy przypadku (-ów) przygotowanej przez osobę posiadającą prawo wykonywania zawodu nie dłużej niż 10 lat do końca 2019 roku lub studenta kierunku medycznego.
 2. warunkiem rozpatrzenia pracy jest pierwsze autorstwo „młodego” diagnosty, pielęgniarki, lekarza lub studenta oraz oświadczenie współautorów (w pracy zespołowej), że wkład intelektualny w projektowanie badania, zebranie danych, opracowanie wyników i sprzędzenie tekstu w co najmniej 40% jest zasługą pierwszego Autora.
 3. nie przewidujemy do udziału w konkursie prac poglądowych i systematycznych przeglądów piśmiennictwa.
 4. przedstawiane  w pracach zagadnienia powinny dotyczyć zagadnień metodycznych, technik diagnostycznych, niestandardowych technik laboratoryjnych i badania niestandardowego materiału przeznaczonego do diagnostyki, błędów pomiarowych, technik ustalania wartości krytycznych itp.
 5. przedstawione prace zostaną poddane wstępnej ocenie Komitetu Naukowego i procesowi peer review przez nieujawnionych recenzentów. Ostateczna decyzja o wydrukowaniu pracy i jej ocenie zostanie podjęta przez Komitet Redakcyjny.
 6. do Konkursu mogą być przedstawione prace zaakceptowane do druku lub wydrukowane w 2019 roku w recenzowanym czasopiśmie.
 7. zgłoszone prace powinny być przedstawione w języku polskim lub angielskim. Prace przedstawione w języku polskim muszą zawierać tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim.
 8. termin nadsyłania prac upłynie ostatniego dnia kwietnia 2019 roku.
 9. wyniki konkursu zostaną ogłoszone w połowie września 2019 roku. Najwyżej ocenione prace zostaną przedstawione w formie wykładu podczas Konferencji zaplanowanej na październik 2019 roku oraz nagrodzone.

 

Przepisy dla Autorów:

Przygotowanie manuskryptu jest obwarowane wymaganiami międzynarodowymi (COPE- Committee of Publications Ethics).

 

PRZYGOTOWANIE MANUSKRYPTU

Pracę należy zapisać w formacie .doc lub .docx (MS Word) i powinna zawierać:

 1. strona tytułowa – w kolejności: tytuł (język polski), tytuł (język angielski), imię i nazwisko autorów, afiliacja w języku polskim, afiliacja w języku angielskim, imię i nazwisko autora do korespondencji z podanie adresu e-mail i numerem telefonu oraz adresem pocztowym. Autorem do korespondencji powinien być pierwszy Autor przystępujący do konkursu.
 2.  streszczenie w języku polskim i streszczenie w języku angielskim, streszczenie powinno być strukturalne i nie przekraczać objętości 250 słów.
 3. słowa kluczowe minimum 5 w języku polskim i angielskim,
 4. tekst,
 5. piśmiennictwo,
 6. tabele i ryciny (podpisy w języku polskim i angielskim). Skróty, pochodzące od słów angielskich, wraz z rozwinięciem, należy podać w nawiasie za skracanym określeniem przy pierwszym jego wystąpieniu w tekście. Należy unikać skrótów nieakceptowanych przez międzynarodowe grupy ekspertów. Skróty należy użyć, jeśli w całym tekście fraza pojawia się co najmniej trzykrotnie.

 

STRUKTURA  NADSYŁANYCH PRAC
Strona tytułowa – powinna zawierać: pełny tytuł pracy (polski i angielski), tytuł skrócony (polski i angielski), zawierający maksimum 40 znaków (łącznie z odstępami), imiona i nazwiska oraz tytuły naukowe wszystkich autorów, nazwę instytucji a także imię i nazwisko, adres, numer telefonu i faksu oraz adres e-mailowy autora odpowiedzialnego za korespondencję z Redakcją.
Streszczenie (polskie i angielskie) – nie powinno zawierać więcej niż 250 słów. W streszczeniu pracy oryginalnej należy wyodrębnić cztery akapity zatytułowane: Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski. Pod streszczeniem należy umieścić od 3 do 10 słów lub wyrażeń kluczowych (polskie i angielskie), w miarę możliwości zgodnych z Medical Subject Headings Index Medicus.
Tekst – prace oryginalne należy podzielić na następujące części: Wstęp, Materiał i metody, Wyniki, Omówienie, Wnioski. Nie należy przekraczać zalecanych objętości prac: praca oryginalna – 3000 słów, opis przypadku – 2000 słów. Przedstawione limity nie obejmują streszczenia, tabel, piśmiennictwa. Dodatkowe informacje i podziękowania mogą się znaleźć po zakończeniu tekstu, przed wykazem piśmiennictwa.
Piśmiennictwo. Należy numerować pozycje zgodnie z kolejnością cytowania w tekście (nie w porządku alfabetycznym).
Czasopisma. Należy podać: kolejny numer pozycji, nazwiska autorów i pierwsze litery imion (jeśli autorów jest nie więcej niż sześciu, należy wymienić wszystkich, jeśli siedmiu i więcej, należy podać trzech pierwszych z dopiskiem „i wsp.”), tytuł pracy, tytuł czasopisma (skróty tytułów czasopism powinny być zgodne z Index Medicus), rok, tom (cyframi arabskimi), numer strony początkowej i końcowej. Prosimy nie używać określeń: „w druku”, „w przygotowaniu”, „informacja ustna” – w uzasadnionych wypadkach można je zastosować w odpowiednim miejscu w tekście.
Przykład: Eliasson M., Jansson J., Nilsson P., Asplund K. Increased levels of tissue plasminogen activator antigen in essential hypertension. A population- based study in Sweden. J. Hypertens. 1997; 15: 349–356.
Książki. Należy podać: kolejny numer pozycji, nazwisko i inicjały imion autora, tytuł, wydawcę, miejsce i rok wydania. Powołując się na treść rozdziału książki, należy podać: nazwisko autora rozdziału, inicjały imion, tytuł rozdziału, nazwisko autora (redaktora) książki, inicjały imion, tytuł książki, wydawcę, miejsce i rok wydania, przedział stron.
Przykład (autor jest redaktorem): Braunwald E. Heart Disease. W.B. Saunders Company, Philadelphia 1992; 393–418. Przykład (autor i redaktor są różnymi osobami osobami): Rosen M.R. Principles of cardiac electrophysiology. W: Kelley W.N. (red.). Internal Medicine. J.B. Lipipincott Company, Philadelphia 1992; 90–95.
Tabele, ryciny, fotografie. Powinny być czarno-białe, ponumerowane, zapisane w formacie .jpg, .tif, lub .eps. Podpisy tabel, rycin i fotografii powinny być zapisane po polsku i po angielsku. Materiały ilustracyjne poprzednio publikowane należy zaopatrzyć w pisemną zgodę Wydawcy na ponowną publikację.

WYSYŁANIE MANUSKRYPTU DO REDAKCJI
Pracę należy przesłać e-mailem na adres Komitetu Naukowego Konkursu (lublin.ptdl@gmail.com) wraz z tabelami, rycinami i zdjęciami. Do każdego manuskryptu należy dołączyć list przewodni stwierdzający, że:
– praca nie została opublikowana ani nie została złożona do innej redakcji;
– praca została zaaprobowana przez wszystkich współautorów i kierownictwo ośrodków, w których powstała;
– Autor (Autorzy) zgadza (zgadzają) się na automatyczne i nieodpłatne przeniesienie wszelkich praw autorskich na Wydawcę w momencie zaakceptowania materiałów do publikacji;
– ujawniono wszelkie źródła finansowania;
AUTORSTWO
Wszystkie osoby, które miały znaczący wkład w powstanie pracy są uważane za współautorów. Wszyscy współautorzy są zobowiązani do wskazania Redakcji swojego wkładu w powstanie publikacji (autor koncepcji, założeń, metod, przeprowadzenie badań, analiza danych, napisanie publikacji, etc.). Autorzy mogą wskazać więcej niż jeden element swojego wkładu, a także więcej niż jeden autor może wskazać ten sam rodzaj kontrybucji. Inne rodzaje wkładu, takie jak dostarczenie odczynników czy narzędzi analitycznych powinny być wskazanie w „Podziękowaniach”. Stosowanie „ghostwriting” lub „guest-authorship” jest przejawem nierzetelności naukowej. Wszystkie wykryte przypadki będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem stosownych instytucji.

 

Dodaj komentarz